Archive for: اسفند 1396

دانلود طرح جابر با موضوع اسب به همراه دفتر کار نما

دانلود طرح جابر با موضوع اسب به همراه دفتر کار نما

دانلود طرح جابر با موضوع اسب به همراه دفتر کار نما


فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل

دانلود طرح جابر با موضوع اسب به همراه دفتر کار نما

این مجموعه شامل:

پوستر های طرح جابر با موضوع اسب به همراه دفتر کار نما

تابلوی نمایش طرح جابر با موضوع اسب به همراه دفتر کار نما

مطالب علمی آموزشی در باره طرح جابر با موضوع اسب به همراه دفتر کار نما

این مستندات عنوان شده بر طبق آخرین بخش نامه طرح جابربن حیان مدارس ابتدایی با موضوع اسب می باشد.

قسمتی ازین مجموعه

 

از نظر تکاملی طبق یافته های فسیلی ، منشاء اسبهای امروزی از پستاندار کوچکی تحت عنوان ائوهیپوس که شباهت زیادی به روباه داشته و مربوط به حدود ششصد میلیون سال قبل ، یعنی دوران ائوسن از نظر زمین شناسی است و چنین بر می آید که از نظر تکاملی اسبهای امروزی درطی میلیونها سال از این پستاندار کوچک منشاء گرفته اند .

قد این جانور در حدود ۳۰ الی ۳۵ سانتیمتر بوده و گسترش جهانی داشته است بدن آن گرد و دارای پشتی خمیده بوده و در هنگام راه رفتن از کف پنجه های خود استفاده می کرده است . در اندام حرکتی قدامی خود ۴ انگشت و در اندامی خلفی خود ۳ انگشت داشته است .حدود ۱۳ نوع از این جاندار در بخشهای مختلف آمریکای شمالی و انگلستان ، سیوئیس ، فرانسه و بلژیک یافته شده است .

دانلود طرح جابر با موضوع ارزش غذا به همراه دفتر کار نما

دانلود طرح جابر با موضوع ارزش غذا به همراه دفتر کار نما

دانلود طرح جابر با موضوع ارزش غذا به همراه دفتر کار نما


فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل

دانلود طرح جابر با موضوع ارزش غذا به همراه دفتر کار نما

این مجموعه شامل:

 

پوستر های طرح جابر با موضوع ارزش غذا به همراه دفتر کار نما

تابلوی نمایش طرح جابر با موضوع ارزش غذا به همراه دفتر کار نما

مطالب علمی آموزشی در باره طرح جابر با موضوع ارزش غذا به همراه دفتر کار نما

این مستندات عنوان شده بر طبق آخرین بخش نامه طرح جابربن حیان مدارس ابتدایی با موضوع ارزش غذا می باشد.

قسمتی ازین مجموعه

 

یکی از اصلی ترین و مهم ترین راهکار های حفظ سلامت بدن ، استفاده از مواد غذایی مناسب است. مواد غذایی که در عین حفظ کردن تناسب وزن ، انرژی مورد نیاز بدن را نیز تامین کرده و عملکرد اعضای مختلف را بهبود بخشد.

وقتی صحبت از سلامت خورد و خوراک می شود به طور قطع می توان فهرست بلند و بالایی از انواع موادغذایی سالم که می توانند در درازمدت منافع زیادی را عاید بدن افراد کنند تهیه کرد. با این حال برخی موادغذایی خاص به دلیل قابلیت های به مراتب بیشتر در یک فهرست تفکیک شده قرار می گیرند و البته به تبع آن به شکل گسترده تری مورد توجه واقع می شوند…

دانلود طرح جابر با موضوع لایه های زمین به همراه دفتر کار نما

دانلود طرح جابر با موضوع لایه های زمین به همراه دفتر کار نما


فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل

دانلود طرح جابر با موضوع لایه های زمین به همراه دفتر کار نما

این مجموعه شامل:

 • پوستر های طرح جابربن حیان لایه های درونی زمین
 • تابلوی نمایش طرح جابربن حیان لایه های درونی زمین
 • مطالب علمی آموزشی در باره طرح جابربن حیان لایه های درونی زمین
 • این مستندات عنوان شده بر طبق آخرین بخش نامه طرح جابر می باشد.
 •  

لینک دانلود:

دانلود طرح جابر با موضوع لایه های زمین به همراه دفتر کار نما

دانلود طرح جابر با موضوع لوبیا به همراه دفتر کار نما

دانلود طرح جابر با موضوع لوبیا به همراه دفتر کار نما


فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل

دانلود طرح جابر با موضوع لوبیا به همراه دفتر کار نما

این مجموعه شامل:

 • پوستر های طرح جابر با موضوع لوبیا به همراه دفتر کار نما
 • تابلوی نمایش طرح جابر با موضوع لوبیا به همراه دفتر کار نما
 • مطالب علمی آموزشی در باره طرح جابر با موضوع لوبیا به همراه دفتر کار نما
 • این مستندات عنوان شده بر طبق آخرین بخش نامه طرح جابر می باشد.

لینک دانلود:

دانلود طرح جابر با موضوع لوبیا به همراه دفتر کار نما

طرح جابر با موضوع ماده تغییر میکند به همراه دفتر کار نما

طرح جابر با موضوع ماده تغییر میکند به همراه دفتر کار نما


فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل

طرح جابر با موضوع ماده تغییر میکند به همراه دفتر کار نما

این مجموعه شامل:

 • پوستر های طرح جابر با موضوع ماده تغییر میکند به همراه دفتر کار نما
 • تابلوی نمایش طرح جابر با موضوع ماده تغییر میکند به همراه دفتر کار نما
 • مطالب علمی آموزشی در باره طرح جابر با موضوع ماده تغییر میکند به همراه دفتر کار نما
 • این مستندات عنوان شده بر طبق آخرین بخش نامه طرح جابر می باشد.

لینک دانلود:

طرح جابر با موضوع ماده تغییر میکند به همراه دفتر کار نما

دانلود طرح جابر با موضوع منظومه شمسی به همراه دفتر کار نما

دانلود طرح جابر با موضوع منظومه شمسی به همراه دفتر کار نما


فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل

دانلود طرح جابر با موضوع منظومه شمسی به همراه دفتر کار نما

این مجموعه شامل:

 • پوستر های طرح جابر با موضوع منظومه شمسی به همراه دفتر کار نما
 • تابلوی نمایش طرح جابر با موضوع منظومه شمسی به همراه دفتر کار نما
 • مطالب علمی آموزشی در باره طرح جابر با موضوع منظومه شمسی به همراه دفتر کار نما
 • این مستندات عنوان شده بر طبق آخرین بخش نامه طرح جابر می باشد.

لینک دانلود:

دانلود طرح جابر با موضوع منظومه شمسی به همراه دفتر کار نما

دانلود طرح جابر با موضوع ماشین برقی به همراه دفتر کار نما

دانلود طرح جابر با موضوع ماشین برقی به همراه دفتر کار نما


فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل

دانلود طرح جابر با موضوع ماشین برقی به همراه دفتر کار نما

این مجموعه شامل:

 • پوستر های طرح جابر با موضوع ماشین برقی به همراه دفتر کار نما
 • تابلوی نمایش طرح جابر با موضوع ماشین برقی به همراه دفتر کار نما
 • مطالب علمی آموزشی در باره طرح جابر با موضوع ماشین برقی به همراه دفتر کار نما
 • این مستندات عنوان شده بر طبق آخرین بخش نامه طرح جابر می باشد.

لینک دانلود:

دانلود طرح جابر با موضوع ماشین برقی به همراه دفتر کار نما

دانلود طرح جابر با موضوع رشد قورباغه به همراه دفتر کار نما

دانلود طرح جابر با موضوع رشد قورباغه به همراه دفتر کار نما


فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل

دانلود طرح جابر با موضوع رشد قورباغه به همراه دفتر کار نما

این مجموعه شامل:

 • پوستر های طرح جابر با موضوع رشد قورباغه به همراه دفتر کار نما
 • تابلوی نمایش طرح جابر با موضوع رشد قورباغه به همراه دفتر کار نما
 • مطالب علمی آموزشی در باره طرح جابر با موضوع رشد قورباغه به همراه دفتر کار نما
 • این مستندات عنوان شده بر طبق آخرین بخش نامه طرح جابر می باشد.

لینک دانلود:

دانلود طرح جابر با موضوع رشد قورباغه به همراه دفتر کار نما

دانلود طرح جابر با موضوع مهره داران به همراه دفتر کار نما

دانلود طرح جابر با موضوع مهره داران به همراه دفتر کار نما


فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل

دانلود طرح جابر با موضوع مهره داران به همراه دفتر کار نما

این مجموعه شامل:

 • پوستر های طرح جابر با موضوع مهره داران به همراه دفتر کار نما
 • تابلوی نمایش طرح جابر با موضوع مهره داران به همراه دفتر کار نما
 • مطالب علمی آموزشی در باره طرح جابر با موضوع مهره داران به همراه دفتر کار نما
 • این مستندات عنوان شده بر طبق آخرین بخش نامه طرح جابر می باشد.

لینک دانلود:

دانلود طرح جابر با موضوع مهره داران به همراه دفتر کار نما

دانلود طرح جابر با موضوع گندم تا نان به همراه دفتر کار نما

دانلود طرح جابر با موضوع گندم تا نان به همراه دفتر کار نما


فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل

دانلود طرح جابر با موضوع گندم تا نان به همراه دفتر کار نما

این مجموعه شامل:

 • پوستر های طرح جابر با موضوع گندم تا نان به همراه دفتر کار نما
 • تابلوی نمایش طرح جابر با موضوع گندم تا نان به همراه دفتر کار نما
 • مطالب علمی آموزشی در باره طرح جابر با موضوع گندم تا نان به همراه دفتر کار نما
 • این مستندات عنوان شده بر طبق آخرین بخش نامه طرح جابر می باشد.

لینک دانلود:

دانلود طرح جابر با موضوع گندم تا نان به همراه دفتر کار نما

جرثقیل سقفی